Styreleder trekker seg med umiddelbar virkning

Redegjørelse fra styret i Caritas Norge om avtalene som er inngått med tidligere generalsekretær Martha Skretteberg

Styreleder i Caritas Norge, Stian Berger Røsland, meddelte på styremøtet 22. april at han går av med umiddelbar virkning. Øvrige styremedlemmer stiller sine plassert til disposisjon på kommende rådsmøte.

Det er kommet mange kommentarer og spørsmål både i media og fra annet hold, til sluttavtalen som styret i Caritas Norge har inngått med avgått generalsekretær Martha Skretteberg. Vi i styret beklager at disse spørsmålene ikke synes å ha blitt besvart på en tilfredsstillende måte. Vi vil understreke at styret har inngått disse avtalene for å legge grunnlag for en god avslutning og overgang for Skretteberg, og samtidig sikre organisasjonens beste interesse, gitt omstendighetene. Det er ikke styrets hensikt å skjule noe, uten det som er absolutt nødvendig i en personalsak. Vi håper at denne redegjørelsen vil bidra til en større forståelse for de avtalene som er inngått, selv om enkelte fortsatt kan være uenig i disse.

Utgangspunktet er at Martha Skretteberg har vært generalsekretær i Caritas Norge i 12 år. Hun har gjort en avgjørende innsats for å bygge opp organisasjonen til å bli en viktig hjelpeorganisasjon både nasjonalt og internasjonalt. Skretteberg har selvsagt ikke vært alene i dette arbeidet, men vært godt hjulpet av en kompetent og engasjert stab, gode støttespillere spesielt i det katolske miljøet, og hos bevilgende myndigheter som har anerkjent kvaliteten i det arbeidet Caritas Norge utfører.

På ettersommeren 2023 informerte Skretteberg styret om at hun etter disse 12 årene med hard og utfordrende innsats med mye reisevirksomhet ønsket avløsning som generalsekretær. Hun henviste da til en avtale hun hadde inngått i 2017, som slo fast at hun hadde fast stilling i Caritas Norge og at hun etter fratreden som generalsekretær har rett til å tiltre en seniorrådgiverstilling i organisasjonen. Hun skulle da beholde sine lønns- og arbeidsvilkår, noe som kunne oppebæres fram til avgang for aldersgrensen. Avtalen var undertegnet av daværende styreleder. Nåværende styre hadde imidlertid ikke kjennskap til denne avtalen før den ble hentet fram i forbindelse med at Skretteberg ville fratre som generalsekretær. Etter de råd styret innhentet var det det ikke grunn for å bestride avtalen.

Både styret og generalsekretæren fant imidlertid at denne løsningen med fortsatt ansettelse med samme lønn og betingelser, men i en annen stilling som kanskje måtte opprettes spesielt for henne, ikke ville være optimal. Dette kunne også bli en svært kostbar løsning for Caritas Norge. Derfor ble det i stedet forhandlet fram et alternativ, som ble ansett å være i begge parters interesse. Dette innebar for det første at Skrettebergs kunnskap, kompetanse og erfaringer skulle benyttes til et arbeidsår i samarbeid med Caritas-organisasjoner i Sør- og Mellom-Amerika, for å bistå disse med å videreutvikle deres arbeid med tematisk fokus på regnskog, matsikkerhet, samt fred- og forsoningsarbeid. Deretter skulle ansettelsesforholdet avsluttes 31.12.2024, med kompensasjon for frafall av tidligere rettigheter til fast ansettelse med fortsatt høy lønn og andre betingelser.

Styret har forståelse for at mange vil synes at vederlaget er relativt høyt på nærmere 2 millioner kroner, og at avtalen totalt sett er kostbar for Caritas Norge. Etter vår vurdering var dette likevel en langt bedre avtale enn den som var inngått opprinnelig, og dermed til alles fordel. Kompensasjonen tilsvarer drøyt 1 ½ årslønn.

Styret erkjenner at pressemeldingen i september i fjor som annonserte at Skretteberg skulle slutte som generalsekretær og gå over i en stilling «for å arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon gjennom det internasjonale Caritas-nettverket», var uklart formulert og kunne

oppfattes som at hun hadde fått en ny stilling finansiert av Caritas Internationalis. Det har imidlertid hele tiden vært klart for styret at dette skulle finansieres av Caritas Norge. Styret ser på denne stillingen som en ressurs som tilbys og stilles til rådighet til Caritas organisasjonene nasjonalt og regionalt i Sør-Amerika. Styret beklager at misforståelsen knyttet til oppdragsgiver oppstod, og at den ikke ble oppklart tidligere.

Det har også vært stilt spørsmål om slike sluttavtaler er vanlige i Caritas Norge og om den nye generalsekretæren har en tilsvarende avtale. Styret kan forsikre alle om at avtalen med Skretteberg var et spesialtilfelle slik det er forklart ovenfor, og at verken den nye generalsekretæren eller andre i staben har slike retrettstillinger eller andre former for sluttvederlag. Ny generalsekretær er ansatt på et seks-års åremål, som kan fornyes en gang.

Styret har i denne saken bare hatt Caritas Norges interesser som grunnlag for våre beslutninger. Vi ser imidlertid at avtalen ble kostbar, og vet det har vært stilt mange spørsmål og gitt mange kritiske kommentarer både eksternt fra våre støttespillere og internt fra Caritas egen stab. Vi forstår at spørsmål stilles, og håper at denne redegjørelsen gir svar på spørsmålene.

Når det likevel er uttrykt kritikk og mistillit fra flere hold, velger det sittende styre å stille sine plasser til disposisjon for det kommende rådsmøtet i juni.

Styret i Caritas Norge
23. april 2024

 

Relaterte artikler
spot_img

Tidebønner på St Rita Radio

Søndagsfrø med p. Rafal Ochojski MSF